Държавни институции и Агенции

Взето от: www.creditcar-bomiauto.blogspot.comАсоциация на търговските банки

Международен банков институт
София 1000, ул. "Веслец" № 18, тел.: 02/9807689, факс: 02/9804179

Централен депозитар
София 1000, ул. "Три уши" № 10, тел.: 02/9391981, факс: 02/9391998, e-mail: info@cdad.bg

Българска стопанска камара
София 1000, ул."Алабин" № 16-20, тел.: 02/9320911, факс: 02/9872604, e-mail: office@bia-bg.com

Фонд за гарантиране на влоговете в банките
София 1606, ул."Владайска" № 27, тел.: 02/9531217, факс: 02/9521100 , e-mail: contact@dif.bg

Българска фондова борса
София 1303, ул. "Три уши" № 10, тел.: 02/9370934, факс: 02/9370946, e-mail: bse@bse-sofia.bg

Mеждународния валутен фонд
София 1000, пл. "А. Батенберг", тел.: 02/9814506, факс: 02/9812524, e-mail: jroaf@imf.org

Българска търговско - промишлена палата
София 1058, ул. "Парчевич" № 42, тел.: 02/9872631, факс: 02/9873209, e-mail: bcci@bcci.bg

Борика
София 1784, бул."Цариградско шосе" № 17, тел.: 02/9712461, факс: 02/9713093

Агенция за икономически анализи и прогнози
София 1000, ул. "Аксаков" № 31, тел.: 02/98595601, e-mail: aeaf@aeaf.minfin.bg

Българска агенция за инвестиции
София 1000, ул. "Аксаков" № 31, тел.: 02/9855500, факс: 02/9801320, e-mail: iba@investbg.government.bg

Агенция за приватизация
София 1000, ул. "Аксаков" № 29, тел.: 02/9873294, факс: 02/9809827, e-mail: press@priv.government.bg

Българска телеграфна агенция
София 1124, бул. "Цариградско шосе" № 49, тел.: 02/9262258, факс: 02/9431123, e-mail: vtsoneva@bta.bg

Банксервис
София 1612, бул. "Цар Борис ІІІ" № 41, тел.: 02/9215100, факс: 02/9814518, e-mail: info@bsbg.net

Народно събрание на Република България
София 1169, пл. "Народно събрание" № 2, тел.: 02/93939, факс: 02/9813131, e-mail: infocenter@parliament.bg

Президент на Република България
София 1123, ул. "Дондуков" № 2, тел.: 02/9239333, e-mail: press@president.bg

Правителсво на Република България
София 1194, ул. "Дондуков" № 1, тел.: 02/9402999, факс: 02/9802056, e-mail: gis@government.bg

Министерство на финансите на Република България
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 102, тел.: 02/98592078, факс: 02/9859 2022, e-mail: feedback@minfin.bg

Министерство на икономиката и енергетиката на Република България
София 1000, ул. "Славянска" № 8, тел.: 02/94071, факс: 02/9872190, e-mail: callcentre@mee.government.bg

Комисия за финансов надзор
София 1000, ул. "Света Неделя" № 6, тел.: 02/9404999, факс: 02/9806954, e-mail: bg_fsc@fsc.bg

Министерство на външните работи
София 1040, ул. "Ал. Жендов" № 2, тел.: 02/9482999, факс: 02/8703041, e-mail: iprd@mfa.government.bg

Министерство на вътрешните работи
София 1000, ул. "6-ти Септември" № 29, тел.: 02/9825000

Министерство на здравеопазването
София 1000, пл. "Св. Неделя" № 5, тел.: 02/9301107, факс: 02/9811830, e-mail: press@mh.government.bg

Министерство на земеделието и горите
София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55, тел.: 02/98511255, факс: 02/9806256, e-mail: press@mzgar.government.bg

Министерство на образованието и науката
София 1000, бул. "Княз Дондуков" № 2, тел.: 02/9217799, факс: 02/9882485, e-mail: press_mon@minedu.government.bg

Министерство на околната среда и водите
София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, тел.: 02/9406000, факс: 02/9885913, e-mail: press@moew.government.bg

Министерство на отбраната
София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 3, тел.: 02/9220922, факс: 02/9873228, e-mail: presscntr@mod.bg

Министерство на правосъдието
София 1040, ул. "Славянска" № 1, тел.: 02/91408, факс: 02/9819157, e-mail: pr@justice.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София 1000, ул. "Кирил и Методий" № 17-19, тел.: 02/94059, факс: 02/9405430, e-mail: press@mrrb.government.bg

Министерство на транспорта
София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9, тел.: 02/9875750, факс: 02/9871805

Министерство на труда и социалната политика
София 1051, ул. "Триядица" № 2, тел.: 02/8119443, факс: 02/9884405, e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

Министерство на културата
София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" № 17, тел.: 02/9400900, факс: 02/9818145, e-mail: press@mc.government.bg

Министерство на държавната администрация и административната реформа
София 1000, ул. "Аксаков" № 1, тел.: 02/9401180, факс: 02/9401181, e-mail: press@mdaar.government.bg

Държавна агенция за младежта и спорта
София 1000, тел.: 02/9300656, e-mail: info@youthsport.bg

Национална здравноосигурителна каса
София 1407, ул. "Кричим" № 1, тел.: 0800/14800 , факс: 02/9659152

Делегация на Европейската комисия в България
София 1000, ул. "Московска" № 9, тел.: 02/9335252, факс: 02/9335233, e-mail: delegation-bulgaria@cec.eu.int

Конституционен съд
София 1594, ул. "Дондуков" № 1, тел.: 02/9875008, факс: 02/9871986, e-mail: s.petrova@constcourt.government.bg

Върховен административен съд
София 1301, бул. "Александър Стамболийски" № 18, тел.: 02/9884902, факс: 02/9818751, e-mail: vas_pressroom@sac.government.bgSelo-Banya.com - Новини