Кредити за фирми

Взето от: www.creditcar-bomiauto.blogspot.com


Кредит за покупка на земя и строителство на сграда с цел отдаването им под наем от Банка Пиреос България
Клиентът трябва да има най-малко 2 години опит в областта на строителството , чиста бизнес история, както и доходоносна, стабилна и развиваща се бизнес дейност.
www.piraeusbank.bg

Европейско финансиране от Банка ДСК
За подпомагане на процеса по усвояване на средствата от европейските фондове, Банка ДСК създаде ново дъщерно дружество - ДСК Бул-Проджект ООД. Дружеството предлага висококвалифицирани консултации на кандидатите за финансиране по оперативните програми от предварителните проучвания и подготовка на проектното предложение до заключителната му фаза, чрез цялостно управление на одобрените в проекта дейности.
www.dskbank.bg

Програма за ипотечно кредитиране от БАКБ
Чрез програмата за ипотечно кредитиране БАКБ предоставя средства както за закупуване на жилища на физически лица така и кредити за разширяване дейността на съществуващ или стартирането на нов бизнес. Индивидуалният подход е водещ при определянето на параметрите на всеки кредит.
www.bacb.bg

Кредити за оборотни средства от Търговска банка Д
Чрез кредита за оборотни средства на Търговска банка Д АД, Вие ще имате възможността по всяко време да използвате средствата по разплащателната си сметка, увеличени с одобрения Ви кредитен лимит. Главницата, срокът и лихвеният процент са предварително договорени за целия период на кредита. Има възможност за използване на кредитната линия с револвиращ лимит или с предварително одобрен погасителен план. Максималният срок на кредита е 18 месеца.
www.dbank.bg

Агро Кредити от ПроКредит банк
Агро Кредити за земеделски производители и фирми, извършващи селскостопански дейности или услуги
www.procreditbank.bg

Кредити по проект “Гаранционен фонд за микрокредити” от СИБАНК
СИБАНК е партньор на Министерството на труда и социалната политика в реализацията на проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране”, предназначен за предоставяне на кредити при облекчени условия на стартиращи или съществуващи предприятия
www.eibank.bg

Кредити за оборотни средства от СЖ Експресбанк
Овърдрафт по разплащателна сметка
Краткосрочен кредит с фиксиран погасителен план
Револвиращ (възобновяем) кредит
www.sgeb.bg

Кредити за юридически лица от Токуда Банк
Кредити за фирми (ЕТ, ЕООД, ООД, АД и др.)
www.tcebank.com

Агро кредити по програма с ДФ Земеделие от ОББ
Клиентът, получил одобрение от ДФЗ, получава субсидия от Фонда за размера на лихвите по кредита или част от тях или капиталови субсидии (съгласно Указания на ДФЗ за предоставяне на субсидии на земеделски производители по инвестиционни програми през 2006г.) Лихвата се превежда от ДФЗ авансово по сметка на клиента в Банката, като след това клиента разполага свободно с получената сума.
www.ubb.bg

Програма Експерт - инвестиционен кредит от СЖ Експресбанк
Инвестиционният кредит ще ви осигури дългосрочно финансиране за придобиване на оборудване за професионалната Ви дейност, както и за покупка на недвижим имот – кабинет, кантора, ателие и др.
www.sgeb.bgSelo-Banya.com - Новини